Trung tâm Thí nghiệm Thực hành với các trang thiết bị hiện đại, được đầu tư hàng năm. Tính đến 06/2021 Trung tâm có 79 đầu mục thiết bị với tổng lượng 267 thiết bị. Các thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn hàng tháng với độ chính xác cao, đáp ứng được nhu cầu học tập và nghiên cứu tại Trung tâm.