1. Hướng dẫn quy trình đăng ký sử dụng thiết bị tại Trung tâm TNTH
  2. Đăng ký tập huấn thiết bị (Click vào đây)
  3. Xem kết quả đăng ký tập huấn thiết bị (xem)