1. Hướng dẫn quy trình đăng ký sử dụng PTN và trang thiết bị
  2. Đăng ký sử dụng thiết bị hàng tuần (Click vào đây)
  3. Kết quả đăng ký sử dụng thiết bị hàng tuần (click để xem)
    •