Đăng ký sử dụng phòng thí nghiệm (Click vào đây)

Kết quả đăng ký sử dụng PTN (Click để xem)

Hướng dẫn quy trình đăng ký sử dụng trang thiết bị phòng thí nghiệm