GIÁM ĐỐC 

TS. Tiền Tiến Nam

    Điện thoại (Phone): 0283.8100526 -101

    Email: namtt@hufi.edu.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cử nhân. Đoàn Minh

    Điện thoại (Phone): 0283.8100526 -101

    Email: minhd@hufi.edu.vn

   

ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo

    Vị trí: Thư ký văn phòng 

    Điện thoại: 0283.8100526 -101

    Email: thaontt@hufi.edu.vn

 

TS. Phạm Văn Thịnh

Tổ trưởng tổ NC & SXTN

Điện thoại: 0283.8100526 -101

Email: thinhpv@hufi.edu.vn
ThS.NCS. Hoàng Văn Thảnh

Tổ trưởng tổ thiết bị

Điện thoại: 0283.8100526 -101

Email: thanhhv@hufi.edu.vn

ThS. Trương Thanh An

QL PTN G607

Điện thoại: 0283.8100526 -101

Email: att@hufi.edu.vn
ThS. Nguyễn Hoàng Minh

Phụ trách kỹ thuật

Điện thoại: 0283.8100526 -101

Email: minhnh@hufi.edu.vn
ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Phụ trách kỹ thuật

QL PTN G606

Điện thoại: 0283.8100526 -101

Email: dungnt@hufi.edu.vn
KTV. Trần Thanh Nghiêm

Phụ trách kỹ thuật

Điện thoại: 0283.8100526 -101

Email: nghiemtt@hufi.edu.vn
KS. Nguyễn Thị Phương Anh

QL PTN G710

Điện thoại: 0283.8100526 -101

Email: anhntp@hufi.edu.vn
 ThS. Đoàn Thanh Sơn

Tổ trưởng tổ hóa chất - dụng cụ

Điện thoại: 0283.8100526 -101

Email: sondt@hufi.edu.vn
ThS. Ngô Thị Kim Mộng

QL PTN G605; G705

Điện thoại: 0283.8100526 -101

Email: mongntk@hufi.edu.vn

 

ThS. Đào Thùy Ánh

QL PTN G703; G704

Điện thoại: 0283.8100526 -101

Email: anhdt@hufi.edu.vn
ThS. Phạm Thị Nhẫn

QL PTN G701; G702

Điện thoại: 0283.8100526 -101

Email: nhanpt@hufi.edu.vn
KTV. Phạm Thị Thương

QL PTN G601; G602

Điện thoại: 0283.8100526 -101

Email: thuongpt@hufi.edu.vn
ThS. Nguyễn Văn Long

QL Kho (G707); PTN G708

Điện thoại: 0283.8100526 -101

Email: longnv@hufi.edu.vn
KS. Đỗ Bảo Ngọc

QL PTN G603; G604

Điện thoại: 0283.8100526 -101

Email: ngocdb@hufi.edu.vn