Tầm nhìn

Trở thành đơn vị mạnh trong hoạt động khoa học công nghệ và hỗ trợ đào tạo.

 

Sứ mạng

Xây dựng các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành hiện đại đáp ứng nhu cầu người học

Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và sản xuất thực nghiệm.